jueves, 1 de junio de 2017

CONTINGUTS RECUPERACIÓ 2 ESO GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

CONTINGUT RECUPERACIÓ JUNY HISTÒRIA 2 ESO.

PRIMERA AVALUACIÓ.

 UNITAT 1 L’EDAT MITJANA: BIZANCI, L’ISLAM I L’IMPERI CAROLINGI.
1.       Bizanci, Imperi romà d’Orient.
2.       L’esplendor de Bizanci.
3.       L’islam: origens i doctrina.
4.       L’Islam, economía, cultura i societat.
5.       L’art islàmic.
6.       Limperi carolingi.
a.       Vocabulari del tema.
b.      Repasa les activitats del tema.


UNITAT 2  LA SOCIETAT FEUDAL. LART ROMÀNIC.
1.       El sistema feudal.
2.       La societat feudal.
3.       Els camperols
4.       Els nobles: estudiar les parts del Castell.
5.       Els clergues:  L’esglèsia en l’eda mitjana i l’organització de l’Esglèsia.
6.       Les croades.
7.       L’art romànic: l’arquitectura.
a.       Vocabulari del tema.
b.      Repasa les activitats del tema.

UNITAT 3 CIUTATS I REGNES MEDIEVALS. L’ART GÒTIC.
1.       Ciutat i burguesía.
2.       L’economia de la ciutat medieval.
3.       Formes polítiques medievals: l’enfortiment de les monarquies.
4.       La crisi del segle XIV
5.       Guerres i Cismes: la Guerra dels Cent Anys.
6.       L’art Gòtic. L’arquitectura.
a.       Vocabulari.
b.      Repasa les activitats del llibre.


SEGONA AVALUACIÓ.

UNITAT 4 LA PENINSULA IBÈRICA ENTRE ELS SEGLES VIII I XII.
1.       El predomini d’al-Andalus.
2.       Societat i economía andalusines.
3.       Els primers nuclis cristians: segles VIII i IX.
4.       Reconquesta i repoblació cristiana: segles X al XII
5.       La repoblació i el camí de Sant Jaume.
a.       Vocabulari.
b.      Repasa les activitats del llibre.
c.       Comentaris de text.


UNITAT 5 LA PENÍNSULA IBÈRICA ENTRE ELS SEGLES XIII I XV.
1.       La Corona de Castella: evolució política.
2.       La Corona de Castella: economía i societat.
3.       La Corona d’Aragó: evolució política.
4.       La Corona d’Aragó: economía i societat.
5.       Els regnes de Navarra i Granada al final de l’edat mitjana.
a.       Vocabulari.
b.      Repasa activitats del llibre.


UNITAT 6. ELS ORIGENS DE L’EDAT MODERNA.
1.       Transformacions econòmiques i socials.
2.       Transformacions polítiques.
3.       La Monarquia dels Reis Catòlics.
4.       L’estat modern dels Reis Catòlics.
5.       Les grans exploracions.
a.       Vocabulari.

b.      Repasa activitats del llibre.

CONTINGUTS 3 ESO RECUPERACIONS JUNY GEOGRAFIA

CONTINGUTS RECUPERACIÓ JUNY 2017 GEOGRAFIA 3 ESO

PRIMERA AVALUACIÓ.

UNITAT 2 LA POBLACIÓ MUNDIAL.
1.       L’evolució i distribució de la población mundial. Repasar el concepte de densitat de poblaicó i la fórmula. També els factors de la distribució de la població.
2.       Les taxes demogràfiques. Repasar les taxes de la página 20, la natalitat, fecunditat, mortalitat i creixement natural i esperança de vida. Revisar activitats.
3.       Els moviments migratoria.
4.       Vocabulari: Emigració, Immigració,Saldo migratori, Esperança de vida, Exode rural, Fuga de cervells ,Espaldas mojadas
5.       Repasa activitats del tema


UNITAT 3 LA POBLACIÓ EUROPEA I ESPANYOLA.
1.       La población europea.
2.       Evolució histórica de la población espanyola. Repasar les fonts per a conéixer l’evolució de la población i el model de transició demográfica de la página 38 i 39.
3.       Trets de la población espanyola. La distribució de la población a Espanya, veure mapa, i l’evolució de la pirámide de población a Espanya.
4.       L’emigració a Espanya.
5.       Repasa activitats del tema


UNITAT 4. UN MÓN DE CIUTATS.
1.       Origen i desenvolupamanet de la ciutat.
2.       Morfología de la ciutat. Estudiar aquest punt amb l’ajuda del plànol de la página 65
3.       Les ciutats españoles.
4.       Vocabulari: Poblament rural, Conurbació, Eixample, Megalòpoli, Nucli historic, CBD, Planta ortogonal, Morfologia urbana, Sistema urbà.
5.       Repasa activitats del tema.


SEGONA AVALUACIÓ.

UNITAT 5. L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA SOCIETAT.
1.       Estreta relació entre economía i geografía.
2.       Els agents de l’economia.
3.       Els recursos necesaris per a produir.
4.       L’economia de mercat.
5.       Vocabulari: Economia. Pib Monopol,i Oligopoli, Capital, Economia de mercat, Inflacció, Deflacció
6.       Repasa les activitats del tema.


UNITAT 6. LES ACTIVITATS AGRARIES.
1.       L’espai natural. Sob els factors sobretot els factors determinants del paisatges naturals.
2.       L’agricultura.
3.       La ramaderia.
4.       Paisatges agraris tradicionals i  Paisatges agraris moderns. Revisar el contingut del llibre i repasar el comentari de una fotografía, en aquesta web hi trobaras un exemple.
5.       Vocabulari: Ramaderia transhmumant. Arrendament. Parceria.  Cultiu Intensiu  cultiu extensiu. Ramaderia estabulada. Latifundis
6.       Repasa les activitats del tema.


UNITAT 7. LES ACTIVITATS INDUSTRIALS.
1.       Què és la industria?
2.       Energia i tecnología.
3.       Industria i territorio. Els factors de la localització industrial.
4.       La industria al món.
5.       Repasar les activitats del tema.


domingo, 28 de mayo de 2017

CONTINGUTS RECUPERACIÓ JUNY GEOGRAFIA I HITÒRIA 1 ESO

CONTINGUTS PER A LA RECUPERACIÓ DE JUNY.
PRIMERA AVALUACIÓ.
UNITAT 1. LA TERRA I L’UNIVERS.
-         La vida a la Terra (pàg 11)
-         2. La xarxa Geogràfica.
-         3. Els moviments de la Terra: la rotació.
-         4. Els moviments de la Terra: la translació

UNITAT 2. EL RELLEU.
-         1. L’origen del relleu.
-         2. La historia de la Terra.
-         3. L’estructura interna de la Terra.
-         4. Les forces internes de formació del relleu
-         5 Les forces externes de formació del relleu.
-         6. Les formes del relleu.

UNITAT 3. L’AIGUA A LA TERRA.
-         1. La hisdrosfera i el cicle de l’aigua
-         2. Les aigües marines.
-         3. Els rius.
-         Els llacs, les aigües gelades i les subterrènies.

SEGONA AVALUACIÓ.
UNITAT 4. L’ORATGE I EL CLIMA.
-         1. L’Atmosfera.
-         2. L’estudi de l’oratge i el clima.
-         3. La temperatura de la Terra.
-         4. La pressió atmosférica.
-         5. Les precipitacions
-         Elaboració i comentari d’un climograma (pàg 72)

UNITAT . MAPES FÍSICS DEL MÓN. INCLOENT ESPANYA I EUROPA

UNITAT 5. EL CLIMA I ELS PAISATGES DE LA TERRA.
-         1. Zones climàtiques de la Terra.
-         Diferenciar els climogrames  i paisatges naturals dels 10 climes de la Terra

UNITAT 9. LA PREHISTÒRIA.
-         1. La historia i el seu estudi.
-         2. L’origen de l’ésser humà.
-         3. Els caçadors i recol.lectors del paleolític.
-         4. Els agricultors i paastors del neolític.
-         5. L’edat dels metalls

-         Cronologia (pàg 10)

CONTINGUTS RECUPERACIÓ JUNY 2017 HISTÒRIA 4 ESO

CONTINGUTS RECUPERACIÓ 4 ESO JUNY
PRIMERA AVALUACIÓ.
UNITAT 1
-         1.  La il.lustració.
-         2. El liberalisme i els models parlamentaris i el despotisme il.lustrat.
-         4. La Guerra de Successió.
-         5. La Il.lustració espanyola.

UNITAT 2. LES REVOLUCIONS BURGUESES.
-         1. L’esclat de la Revolució Francesa.
-         2. La Primera República i L’Imperi Napoleònic.
-         3. Espanya: La Guerra del Francés.
-         4. El Congrés de Viena i la Restauració.
-         6. Espanya: el regnat de Ferran VII.

UNITAT 3 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.
-         1 Els origens de la Revolució Industrial
-         2. El desenvolupamant de la industria i el transport
-         3. La Segona Revolució Industrial.
-         5. Els origens del moviment obrer.

SEGONA AVALUACIÓ
UNITAT 4. LES GRANS POTÈNCIES I L’IMPERIALISME
-         1. L’auge del nacionalisme a Europa.
-         3. L’imperialisme: l’expansió colonial.
-         4. L’imperialisme: els imperis colonials i noves potències.
-         La primera i segona internacional (pàg 86)

UNITAT 5. L’INICI DEL SEGLE XX.
-         1. Les tensions de la Pau Armada.
-         2. La Gran Guerra.
-         3. La Revolució Russa.
-         Tractats de Pau i balanç de la Guerra (pàg 113)

UNITAT 6. EL PERIODE D’ENTREGUERRES.
-         Les transformacions econòmiques i la crisi demográfica: la pandemia de grip (pàg 124)
-         De Versalles a Locarno i Espanya sota la dictadura de Primo de Rivera (pàg 127)
-         3. Nous règims polítics: comunismo i feixisme
-         5. De la prosperitat al crac.